60020006_Hallbarhet_val_intro
60020006_Hallbarhet_val_villkor
60020006_Hallbarhet_val_etik
60020006_Hallbarhet_val_miljo


Vår plan för en hållbar arbetsmarknad

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar, inte minst för vår omvärld. Därför har vi ett hållbarhetsarbete som stöttar de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vi på ManpowerGroup vill bidra till att både företag och människor förstår och hanterar denna omställning. Vi vill hjälpa människor att kunna förbättra sina karriärmöjligheter, välja vägar till ett bättre liv, hitta sitt första eller nästa jobb, gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. På så sätt blir de bättre rustade för arbetslivets krav och anställningsbara på lång sikt. Vi vill också bidra till att företag och verksamheter förstår omställningen och går stärkta ur den.

Vi tycker alla har rätt till ett jobb och vårt mål är att hjälpa människor till egen försörjning och utveckling. Vi är nämligen övertygade om att meningsfulla och hållbara jobb förändrar människors liv.

Arbetsmarknad

Med målet att verka för en hållbar arbetsmarknad och en positiv samhällsutveckling har vi valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på tre områden:

1. Redo för arbete
Vi bidrar till att unga snabbt kommer ut i arbete efter avslutad utbildning. Många unga får sitt första jobb genom oss och i vissa fall bekostar vi även deras utbildning för bristyrken som tex truckförare och kundtjänstmedarbetare. Genom Manpower student får 4000 personer extrajobb under studietiden. 

2. Kompetensutveckling
Vi hjälper människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så de blir anställningsbara genom hela sitt yrkesliv. I dagens snabbt förändrande arbetsliv är det ständiga lärandet avgörande för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Våra medarbetare har alltid möjlighet att utveckla sin kompetens och snabbt skaffa erfarenhet från olika uppdrag. Genom våra tjänster inom omställning och coachning, samt inom 

utländska medarbetare

verksamheten Manpower Matchning, hjälper vi många att ta sitt nästa karriärsteg.

3. Integrera och inkludera
Vi arbetar för jämställda och inkluderande arbetsplatser. Vi tror nämligen att nyckeln till integration och sammanhang för nyanlända är jobb. Dagligen inkluderar vi människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden och dessutom får tusentals människor extra stöd varje år genom tjänsten Stöd och Matchning till arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Personliga arbetsmarknadskonsulter ger de arbetssökande stöd, matchning och coachning för att påbörja studier eller hitta en ny väg i karriären.


Arbetsvillkor – karriär med trygghet

Som en av Sveriges tio största privata arbetsgivare tar vi ansvar genom att erbjuda hållbara jobb för våra omkring 12 000 medarbetare. Samtliga medarbetare i ManpowerGroup har kollektivavtal, vilket innebär anställningstrygghet som uppsägningstid, övertidsersättning, semester, pension och arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ingår förmåner som till exempel tjänstepension, friskvård och föräldralön.

Mångfald och jämställdhetSid13

För ManpowerGroup är mångfald och jämställdhet viktiga mål. Kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer. Eftersom vår verksamhet går ut på att dagligen hjälpa människor hitta jobb, försäkrar vi oss alltid om att kompetens kommer först. Fördomsfri rekrytering är en central faktor i våra processer.

För oss är det viktigt att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. På samma sätt är detta ett av skälen till att människor vill jobba hos oss.

ManpowerGroup främjar aktivt karriärmöjligheter för kvinnor. I vår svenska organisation är det självklart att kvinnor finns representerade överallt.

Vi tar arbetsmiljö på allvar

ManpowerGroup har hög ambitionsnivå inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med säkra, jämställda och hälsosamma arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras. Alla anställda ska trivas, vara nöjda med sitt arbete och känna att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

 

Kompetensutveckling och karriär

Vårt mål är att bidra till människors och verksamheters kompetensutveckling. Ständig utveckling av kompetens av alla våra medarbetare, såväl konsultmedarbetare som interna medarbetare, är avgörande för vår konkurrenskraft. På samma sätt är kompetensutvecklingen avgörande för varje individs förutsättningar att få jobb.

Bara genom att fortsätta lära sig under hela sin karriär och utveckla sin kompetens, förblir man anställningsbar på lång sikt. För många är också personlig utveckling den enskilt starkaste drivkraften i arbetslivet och trivseln på jobbet. Därför är kompetensutveckling en del av ett hållbart arbetsliv. 

 

Etik – hållbarhet i affären

Vårt arbete för att skapa en hållbar affärsverksamhet bygger i grunden på våra värderingar, vår vision och vårt ledarengagemang. Vi arbetar systematiskt och konstant med utvärdering av prestanda, bedömning av risk och påverkan, förebyggande riskbegränsning och uppföljning. Hanteringen av risk inom ManpowerGroup har som syfte att minimera negativa effekter som kan uppstå i verksamheten och dess eventuella påverkan på omvärlden. Det är en viktig del av vårt arbete för en hållbar verksamhet.

Mänskliga rättigheter

ManpowerGroup tar avstånd från alla former av trakasserier eller kränkande särbehandling. Dessa beteenden accepteras inte i något fall. Alla anställda har rätt att behandlas med respekt. De områden inom mänskliga rättigheter vi särskilt fokuserar på i Sverige är diskriminering t ex utifrån kön, sexuell läggning, etnisk härkomst, funktionsvariation och religion samt arbetsvillkor.

 

Miljö – minskad påverkan

ManpowerGroup strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på miljön och har ett systematiskt miljöarbete som bygger på ständig förbättring. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av ManpowerGroups affärsplaneringsprocess.

Vår främsta inverkan på miljön främst är CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar. Vårt miljöarbete och policy fokuserar därför på verksamhetens resemönster och koldioxidutsläpp.   60020006_Hallbarhet_img4_944x387